"Gazetecilik fedakarlık İsteyen bir iştir. Serveti mesleğidir, kendi kişiliğidir" Nezih Demirkent

Tüzük


GENEL HÜKÜMLER

Derneğin Adı ve Merkezi :

Madde 1- “Ekonomi Gazetecileri Derneği” adında bir dernek kurulmuştur. Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin kısa adı EGD olup genel merkezi İstanbul’dadır.

Dernek, şube açabilir; İstanbul dışındaki illerde temsilcilikler kurulabilir, kuruluşuna karar verilen temsilciliklere yönetim kurulunca temsilci atanır. Atanan temsilcinin istifa etmesi veya lüzumu halinde yönetim kurulunca görevden alınabilir. İstifa veya görevden alma nedeniyle oluşabilecek boşalmalarda yönetim kurulu en geç 30 gün içinde yeni temsilci ataması yapmak zorundadır.

Derneğin Amacı :

Madde 2- Dernek; gazete, dergi, haber ajansları, radyo ve televizyon kuruluşları, internet yayıncılığı, internet ekonomi gazeteciliği ile ekonomi dalındaki mesleki yayın organlarınca, özel sektör yayınlarında çalışan, yazı yazan, araştırma yapan gazetecileri bünyesinde toplar. Dernek, fiilen ekonomi dalında çalışan gazetecileri, yukarıda belirtilen kuruluşlar ile kamuoyu önünde temsil eder. Üyelerinin ekonomik, sosyal, kültürel, mesleki ve yasal haklarını, çıkarlarını koruyarak geliştirir. Dernek, bu amacını gerçekleştirirken üyelerinin her türlü hakkını fırsat eşitliği ve sosyal adalet ilkeleri içinde değerlendirir.

Derneğin Faaliyetleri :

Madde 3- Ekonomi Gazetecileri Derneği, yukarıda belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur.

a) Ekonomi gazeteciliğini, vazgeçilmez bir uzmanlık dalı olarak benimsetmek, bu yönde üçüncü şahıs ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, bu ilkenin ekonomiyle ilgili diğer bütün kuruluş ve kurumlarca benimsenmesi için gerekli girişimlerde bulunmak.

b) Her konusu ayrı bir uzmanlaşmayı gerektiren ekonomi alanında muhabir olarak fiilen çalışan gazetecilerin, meslek bilgilerini geliştirmek amacıyla seminerler düzenlemek, belli uzmanlık alanlarında eğitim programlarına katılmalarını sağlamak.

c) Genel olarak gazetecilik mesleğinin haysiyet ve onurunu korumak, mesleğe ve dernek üyelerine yönelik onur kırıcı her türlü davranış karşısında gerekli tavrı almak ve gerektiğinde diğer basın kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.

d) Dernek üyelerinin görev alanına giren bakanlıklar ve kamu kuruluşları yetkilileri ve özel sektör temsilcilerinin yurtiçi ve yurt dışı gezilerini Dernek üyelerinin izlemesi için, çalıştıkları kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunmak.

e) Üyelerinin mesleki çalışmalarında karşılaştıkları sorunları inceleyerek, bu sorunların çözümü konusunda ilgili kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunmak.

f) Herhangi bir nedenle işsiz kalan üyelerine iş bulmaları için yardımcı olmak.

g) Mesleğe yeni başlayan (stajyer) ekonomi gazetecilerinin yönlendirilmelerini sağlamak ve iş bulmalarına yardımcı olmak.

h) Üyelerine sosyal hizmet ve yardımlar yapmak, haklarını korumak.

i) Periyodik (günlük, haftalık, aylık, üç aylık) ve periyodik olmayan, her ne suretle olursa olsun yayınlar çıkarmak, radyo-TV ve bant yayını ile bilgisayar ve diğer teknolojik yayınları hazırlamak, hazırlatmak ve yapmak, organizasyonlar düzenlemek, Dernekler Yasası çerçevesinde gelir getirici girişimlerde bulunmak, amacına uygun tesisler kurmak veya kurdurmak, Derneğin faaliyetleri sonucu ortaya çıkan hizmetlerinden üyelerini faydalandırmak, amacına uygun kurulu vakıflara üye olmak veya yeni vakıf kuruluşlarına katılmak, tüketim ve konut kooperatifleri kurmak, dinlence ve eğlence tesisleri kurmak veya kurdurmak.

j) Dernek Yönetim Kurul kararı ile ulusal-uluslararası panel, konferans, araştırma, basın toplantıları vb. organizasyonlar yapar-yaptırır. Bunun için, hizmet satın alır, aldırır. Yönetim Kurulu’nu veya görevlendireceği kişilere harcırah-ücret-ödenek verir.

k) Derneğin faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için inceleme ve araştırmalar yapmak,

l) Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

m) Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,

n) Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

0) Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

p) Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

r) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

s) Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

ş) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

t) Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

v) Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,

y) Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

Dernek Üyeliği :

Madde 4- Ekonomi Gazetecileri Derneği, asil ve onur üyeliği olmak üzere iki tür üye kabul edebilir. Ekonomi Gazetecileri Derneği’ne asil üye olabilmek için şu şartlar aranır:
a) Basın ve yayın organları , radyo ve televizyon kuruluşları ile ekonomi alanındaki mesleki yayın organlarında ekonomi alanında aralıksız çalışır olmak,
b) Mesleğe yeni başlamış (stajyer) gazeteciler için ekonomi gazeteciliğini seçmiş ve bu alanda fiilen çalışır olmak.
Kamuoyunda başarısı ve kişiliğiyle takdir toplayanlardan, mesleki ilkeleri ve basın etiği prensipleriyle uyumlu olanlara, Yönetim Kurulu kararı ile Onur Üyeliği verilebilir.

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden derneğe üye olma hakkına sahiptir.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile dayanışma üyesi olarak kabul edilebilir. Bu üyeler dernek organlarına seçilme ve genel kurulda oy verme dışında oy verme dışında haklara sahiptir. Onursal üyeler isterlerse aidat verebilirler.

Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin, derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır.

Derneğe Üye Olma :

Madde 5- Derneğe üye olabilmek için şu nitelikler aranır:
a) Dernekler Yasası’na göre, derneklere giriş için gerekli niteliklere sahip olmak.
b) Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na basın kartı beyannamesi verdiği hakkında belge getirmek ya da herhangi bir yayın kuruluşunda ekonomi gazeteciliği yaptığını belgelemek.

Üyeliğin Değerlendirilmesi ve Kabulü :

Madde 6- Ekonomi Gazetecileri Derneği’ne asil üye olabilmek için;
a) Gazeteci, Dernek Tüzüğü’nün 4. maddesi ile 5. maddesinin a ve b fıkralarında yazılı koşulları taşıdığını kanıtlayan belgelerle birlikte, üye formu doldurarak üye olmak istediğini Dernek Yönetim Kurulu’na bildirir.
b) Gazeteci’nin, başvuru dilekçesinin işleme konulabilmesi için Derneğin en az iki (2) asil üyesinin tavsiye imzalarının bulunması şarttır.
c) Yönetim Kurulu, başvuru dilekçesini en fazla 30 gün içerisinde karara bağlar ve aldığı kararı ilgiliye bir yazı ile bildirir.
d) Ekonomi Gazetecileri Derneği Yönetim Kurulu, başvuruyu kabul edip etmemekte serbesttir. Üyeliğe kabul kararı, Yönetim Kurulu üye tamsayısının salt çoğunluğu ile alınır.
B) Onur üyeliğinin kabulü için, en az (iki) asil üyenin önerisi ve Yönetim Kurulu’nun oybirliği şartı aranır.

Üye Aidatları :

Madde 7- Başvurusu kabul edilen üye, kendisine yapılan yazılı bildirimden sonra en geç 15 gün içinde Genel Kurulca belirlenmiş olan üye aidatını öder.

Üyeliğin Yitirilmesi :

Madde 8- Dernek üyeliğinin yitirilmesine yol açan durumlar şunlardır :
a) İstifa, ölüm, gazetecilik mesleğinden tamamen ayrılmak,
b) Dernek üyesi olabilmenin gerekli şartlarından herhangi birini yitirmek,
c) Üç ay süreyle aidatını ödemeyen ve Yönetim Kurulu’nun yazılı uyarısına rağmen borcunu yazılı uyarıyı takip eden bir ay içinde ödememek,
d) Dernek Yönetim Kurulu’nca üyelikten kesin olarak çıkarılmak.

Üyelikten Çıkarılma :

Madde 9- Aşağıda belirtilen hallerde Yönetim Kurulu kararıyla üyeliğine son verilebilir:
a) Dernek dayanışmasını ve çalışmalarını kasten ve bilerek bozacak hareketlerde bulunmak veya eylemlerde bulunmak, diğer üyeleri teşvik etmek,
b) Derneğin adını kötüye kullanmak, Dernek faaliyetleri ile Ana Tüzük hükümleri ile Dernek organlarının karar ve talimatlarına aykırı hareket etmek,
c) Gazetecilik mesleği ile bağdaşmayan hareketlerde bulunmak.

Üyelerin Hakları :

Madde 10- Ekonomi Gazetecileri Derneği’nde her üye eşit haklara sahiptir. Bu eşitliği kısıtlayıcı veya bazı üyelere ayrıcalık tanıyıcı uygulama yapılamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir. Şubelerin Genel Merkez Genel Kurulu’nda temsiline ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla her asil üyenin Genel Kurul’da bir oy hakkı vardır.

Derneğin Organları :

Madde 11- Derneğin organları şunlardır:

a) Genel Kurul

b) Yönetim Kurulu

c) Denetim Kurulu dur.

Ayrıca;

d) Onur Kurulu

e) Yüksek İstişare Kurulu

Kurulabilir ancak, bu organlara zorunlu organların görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

GenelKurul :

Madde 12- Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe ve şubeye kayıtlı üyelerden oluşur.

Olağan genel kurul, 3 yılda bir Nisan ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Genel kurul;

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü :

Madde 13- Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Yeri ve Toplantı Yeter Sayısı :

Madde 14- Genel kurul toplantıları, dernek merkezinin bulunduğu yerde yapılır.

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Toplantı Usulü :

Madde 15- Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri :

Madde 16- Genel kurulda, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise aksine karar alınmamışsa açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Genel Kurul’un Yönetimi :

Madde 17- Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde bulunan konular görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri ( 1/10) tarafından görüşülmesi istenen konuların da gündeme alınması zorunludur.
Genel Kurul, aşağıdaki konuları görüşüp karara bağlar :
a) Dernek organlarının seçimi,
b) Dernek Tüzüğü’nün değiştirilmesi,
c) Yönetim Faaliyet Raporu ile Denetim Kurulu raporunun ayrı ayrı görüşülmesi; Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu üyelerini ayrı ayrı ibra etmesi,
d) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yıllık ve birden fazla mali yılı kapsayan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabulü,
e) Her türlü taşınmaz mal, menkul kıymet alımı, kiralanması, kiraya verilmesi asgari koşullar belirlenerek süreli veya süresiz bu konularda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
f) Derneğin amaçları doğrultusunda kurulmaş ve kurulacak federasyonlara katılmaya ve ayrılmaya karar vermek, temsilcileri belirlemek veya sınırları belirlenerek yönetim kuruluna yetki verilmesi,
h) Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması, temsilcileri belirlemek veya sınırları belirlenerek yönetim kuruluna yetki verilmesi,
ı) Derneğin feshine karar verilmesi,j)Üyeliğe giriş ile üyeler tarafından ödenmesi zorunlu aylık veya yıllık aidatları belirlemek,
k) Derneğin amacına uygun kurulmuş ya da kurulacak vakıf veya vakıflara katılma kararı almak, bu vakflarda derneği temsil edecek kişileri belirlemek veya sınırları belirlenerek yönetim kuruluna yetki vermek
m) Her türlü taşınır ve taşınmaz mal ve menkul kıymet, para bağışını kabul etmek buna ilişkin yönetim kuruluna yetki vermek,
n) Ekonomi basının gelişimine katkı sağlamak amacıyla öğrencilere belirlenecek sayı ve tutarda karşılıksız burs vermek veya sınırları belirlemek suretiyle yönetim kuruluna yetki vermek,
p) Yasaların ve Tüzüğün Genel Kurul’a yüklediği diğer görevlerin yerine getirilmesi.

Genel Kurul Kararları :

Madde 18- Genel Kurul kararları, toplantıda bulunan asil üyelerin oy çokluğu ile alınır. Ancak, Tüzüğün değiştirilmesi, bu konuyu da kapsayan gündemle yapılacak toplantıda, Genel Kurul’a katılanların yarıdan bir fazlasının olumlu oyu ile gerçekleşir. Derneğin feshi ile ilgili görüşme ise, tüzük özel maddesine göre yapılır.
Federasyon kurma, federasyonlara ve uluslararası kuruluşlara katılma ve bunlardan ayrılma kararları, Genel Kurul toplantısında hazır bulunanların üçte ikisinin çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulu ve Görevleri :

Madde 19- Genel Merkez Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen 11 üyeden oluşur. Seçimlerde daha az oy alan 11 de aldığı oy sırasıyla yedek üye olur. Yönetim Kurulu yaptığı ilk toplantıda, kendi arasından bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir genel sekreter ve bir sayman seçer. Seçim gizli oyla yapılır. Başkanın olmadığı yer ve durumda Yönetim Kurulu’na yardımcısı başkanlık eder. Yönetim Kurulu, başkanlığın veya diğer görevlerde boşalması halinde; sadece görevden ayrılmış olunması halinde kendi içinden, yönetim kurulu üyeliğinden ayrılmış olunması halinde ayrılan üye sayısı kadar yedek üyelerden sırayla ve yazılı tebliğ edilerek yönetim kuruluna çağrılır. Yapılan ilk yönetim toplantısında yeni başkan veya boşalan göreve yenisini seçer.
Yönetim Kurulu, en az ayda bir kez toplanır.

Yönetim Kurulu Başkanı; Derneği Anayasa, Yasalar ve bu tüzükte belirlenen sınırlar dahilinde derneği tek başına temsil eder.

Yönetim Kurulu, Derneğin amaçlarının gerçekleşmesi ve genel kurul tarafından kendisine verilen yetki ve görevleri gerçekleştirmek için çalışır. Kurul; üye kimlik kartlarının düzenlenmesi ve kimlere verileceğini saptar, gerektiği hallerde bu iş için ekonomi ile ilgili bakanlık ve diğer kuruluşların basın müşavirlikleri ve Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü ile işbirliği yapar.
Yönetim Kurulu bu görevlerinin yanı sıra;
a) Gerektiğinde dernek başkanının yanı sıra derneği temsil etmek amacıyla yönetim kurulu üyeleri arasından bir veya birkaçına yetki vermek,
b) Dernek Genel Kurulundan alınan yetkiye istinaden, Dernek şubelerinin açılmasını kararlaştırmak ve şube kuruluşların tamamlayacak kurucularına yetki vermek, Şube ilk genel kuruluna kadar görev yapacak şube yönetim ve denetim üyelerini belirlemek,
c) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurul’a sunmak,
d) Derneğin amacına uygun kurulmuş ya da kurulacak vakıf veya vakıflara katılma kararı almak,bu vakıflarda derneği temsil edecek kişileri belirlemek ve bu karar doğrultusunda çalışmaları yürütmek,
e) Dernek Tüzüğü ile yasaların kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak, görevlerinide yerine getirir.
Genel Sekreter, Dernek Yönetim Kurulu Kararlarının uygulanmasını sağlar. Yazışma işlerini yapar, toplantıların gündemini başkanla istişare ederek hazırlar.
Personel iş ve işlemleri, kurumlar arası işbirliği ve dernek işlerinin planlanması ile genel başkan tarafından kendisine verilen görevleri yapar. Başkan ve yardımcısının bulunmadığı zamanlar Derneği temsil eder.
Sayman, Derneğin parasal işlerini yürütür, gerekli defterleri tutar.
Dernek gelirlerinden Yönetim Kurulu’nun uygun gördüğü miktarda parayı kasada bulundurabilir.
Derneğin parası, Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek ulusal bir bankada tutulur.
Bankadaki dernek hesabından para çekilmesi, Yönetim Kurulu ile Başkan ve saymanın müşterek imzası ile mümkündür.

Boşalmalar :

Madde 20- Yönetim Kurulu ve denetim kurulu üyelerinden istifa veya diğer şekillende boşalma olması halinde ilk sıradaki yedek üye tebliğ yapılmak suretiyle davet edelir ve yapılacak ilk toplantıda istifa eden üyenin bulunduğu görev için gizli oy açık tasnif yöntemiyle seçim yapılır. Bu şekilde üye sayısı boşalmalar nedeniyle yedeklerinde getirilmesinde sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, Genel Kurul, mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağırılır. Çağrının yapılmaması halinde, dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine İstanbul Sulh Hukuk Hakimi, duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde Genel Kurul’u toplamakla görevlendirir .

Onur Kurulu :

Madde 21- Onur Kurulu, Genel Kurul’ca en az 10 yıl meslek kıdemi olanlar arasından seçilen 5 üyeden oluşur. Genel Kurul’da bu üyelerden sonra en çok oy alan 5 üye de yedekte bulunur, gerektiğinde göreve çağrılır. Onur Kurulu’nun görevleri şunlardır :
a) Meslek onuruyla bağdaşmayacak biçimde davranışlarda bulunan üyelerin durumlarını incelemek,
b) Derneğin amaçları ve kararlarına aykırı davranışlarda bulunan üyelerin durumunu incelemek,
c) Üyeler arasındaki dayanışmayı bozacak, Dernek’in kamuoyundaki itibarını sarsacak davranışlarda bulunanlar hakkında Tüzük hükümlerini uygulamak.

Madde 22- Verilecek Cezalar : Yönetim Kurulu kendi veya onur kurulu üyeleri arasından bir naip üye secerek konu hakkında ön rapor ve gerekli dosyayı düzenlemesi için yetkilendirir. Naip üye görevlendirilirken ilgilinin görev alanı ve kıdemi dikkate alınır.

Naip üye kendisine görev verildiği tarihi takip eden 30 gün içinde ön rapor ve dosyayı yönetim kuruluna sunmak zorundadır.

Naip üye ilgilinin bilinen adresine (üyelikte beyan ettiği veya bilinen en son adresi) yazılı olarak alma haberli posta yoluyla konu hakkında isteyeceği bilgi ve belgeler ile yazılı savunmasını sunması için yedi günden az olmamak üzere süre verir. İlgilinin belirtilen sürede istenen belge, bilgi ve savunmasını vermemesi halinde mevcut belge, bilgi, dosya ile varsa ilişkili kişi ve kurumlar nezdinde yaptığı araştırma üzerinde ön raporunu hazırlayarak verir. Ağır hastalık, kaza, tutukluluk gibi mücbir sebeplerin varlığı halinde ilgilinin istemesi halinde mevcut sürenin on katını geçmemek üzere naip üye tarafından münasip bir ek süre verilebilir. Bu takdirde yukarıda ikinci bentte yazılı 30 günlük süre ilgilisine verilen süre kadar uzar.

Naip üye tarafından hazırlanan ön rapor hakkında görüş alınmak üzere onur kuruluna gönderilir. Onur kurulu naip üye tarafından hazırlanan ön rapor ve dosya hakkındaki görüşünü dosyanın kendisine ulaştığı tarihi takip eden 30 gün içinde yazılı olarak yönetim kuruluna gönderir.

Yönetim kurulu naip üye tarafından düzenlenen ön rapor, hazırlanan dosya ile onur kurulu görüşünü de dikkate alarak nihai kararı üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alır. Karşı görüş varsa gerekçesi ile karar altına alınır.

Bu madde ile ilgili olarak; “Kendilerine, nişanlılarına ve boşanmış olsalar bile eşlerine; Kan veya sıhrî usul ve füruuna, evlatlığına veya kendisini evlat edinene yahut kan hısımlığında üçüncü (Bu derece dahil), sıhri hısımlıkta, bu hısımlığı meydana getiren evlenme ortadan kalkmış olsa bile, üçüncü (Bu derece dahil) dereceye kadar olan civar hısımlarına; Kanuni temsilcisi veya vekili bulundukları kimseler ile ilgili karar toplantılarına katılamazlar naip üye olarak görev alamazlar”.

Yönetim Kurulu’nun vereceği cezalar şunlardır:

a) Uyarma
(Tutum, davranış ve hareketlerine dikkat edilmesi gerektiğini ifade eder)

b) Açık uyarma
(Tutum, davranış ve hareketlerinin kusurlu olduğu ve tekrarından kaçınması gerektiğini ifade eder)

c) Kınama
(Tutum, davranış ve hareketlerinin telafi edilmeyecek oranda kusurlu olduğu ve tekrarından kaçınması gerektiğini ifade eder)

d) Açık kınama
(Tutum, davranış, hareket ve ifadelerinin telafi edilmeyecek oranda kusurlu olduğu ve mesleği ile meslektaşlarını kamuoyu nezdinde zorda bıraktığı, tekrarından kaçınması gerektiğini ifade eder)

e) Tesislerden Geçici çıkarma (bir yıldan fazla olamaz)
(Meslektaşlarına ve/veya görev yaptığı kurumda mahiyetinde çalışan kişilere söz veya fiili saldırı ile kötü davranmak)

f) Sürekli çıkarma
(Meslektaşlarına ve/veya görev yaptığı kurumda mahiyetinde çalışan kişilere söz veya fiili saldırı ile tecavüzde bulunmak kötü alışkanlıklarını uyarılara rağmen devam ettirmek)

İtiraz :

Madde 23- Yönetim Kurulu kararıyla cezalandırılan üye, bu cezaya karşı ilk olağan genel kurul toplantısında yazılı olarak itiraz edebilir. Genel Kurul’un bu itirazı gündeme alması ve incelemeye değer bulması halinde; divan başkanlığınca gerektiğinde yazılı veya sözlü olarak belirli bir süreyi geçmemek üzere açıklama yapması için söz verebilir. Yapılacak görüşmelerden sonra varılacak karar kesindir. Gündeme almama kararı, itirazın reddi niteliğindedir. Ancak alınacak kararlar katılanların salt çoğunluğu ile alınması zorunludur.

Denetim Kurulu ve Görevleri :

Madde 24- Denetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen 5 üyeden oluşur. 5 de yedek üye seçilir. Denetim kurulu, seçimleri takip eden 1 ay içinde toplanarak arasından bir başkan ve 1 rapörter seçer. Başkan denetim kuruluna başkanlık, raportör hazırlanacak raporların ön hazırlığını, yazılması ve yönetim ile genel kurular sunulacak hale getirilmesini sağlar. Denetim Kurulu, Yönetim Kurulu’nun parasal ve diğer işlerini her zaman denetleyebilir. Dentelme sonunda, durumu belirten bir tutanak düzenleyerek Yönetim Kurulu’na verilir. Denetm Kurulu, düzenledikleri raporu genel kurula sunarlar, Denetim sonunda, parasal işlerde usulsüzlük saptanır ve bu hususta bütün üyeler birleşirse, durum ayrıtılarıyla Yönetim Kurul’una iblidrilir. Ve Genel Kurul’un olağanüstü toplantıya çağrılması istenir. B udurumda Yönetim Kurulu, Denetim kurlu tarafından belirlenen günde ve gündem ile iolağanüstü toplantıyı yapmak zorundadır.

Yüksek İstişare ve Yazarlar Kurulu :

Madde 25-

a) Yüksek İstişare Kurulu görsel ve yazılı yayınların Ekonomi Müdürleri, Ekonomi Yayınlarıın Genel Yayın Müdürleri,mesleğin duayenleri arasından yönetim kurulunca uygun görülen isimlerden oluşur. Çalışma prensiplerini çıkarılacak bir yönetlemelikledüzenlenir. Yönetim Kurul’na ve dernek Genel Kurulu’na önerilerde bulunabilir. Yılda en az iki defa toplanır. Toplantı çağrısı ve işlemleri dernek genel sekreterliği tarafından yerine getirilir. Karalar karar defterine yazılarak imza edilir.

b) Yazarlar Kurulu dernek yönetimi tarafından güncel veya genel konularda görüşlerini dernek yönetimine iletir. Yazarlar arasında dayanışma ve bilgi akışını sağlar. Sorunlara ilişkin çözüm önerilerini dernek yönetimine iletir. Çalışma prensiplerini çıkarılacak bir yönetmelikli belirlenir. Yılda en az iki kere toplanır.

Seçilenlerin İdareye Bildirilmesi :

Madde 26- Genel Kurul’da yapılan seçimi izleyen 30 gün içinde Yönetim Kurulu Başkanı, kurullara seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları ile meslek ve adreslerini mülki amirliğe bildirir.

Derneğin Gelirleri :

Madde 27- Derneğin gelirleri şunlardır :
a) Giriş aidatları,
b) Üyelerin aylık aidatları,
c) Balo, sergi, yayın, fuar, seminer ve benzeri girişimlerden sağlanan gelirler,
d) Bağışlar,
e) Yasaların Derneğe sağladığı gelirler,
f) Diğer gelirler,

Defter Tutma :

Madde 28- Dernek işleri için aşağıdaki defterlerin tutulması gerekir:
a)Üyekayıtdefteri,
b)Karardefteri,
c)Gelenvegidenevrakdefteri,
d)İşletmedefteri,
e)AlındıBelgesiKayıtdefteri,
f)Demirbaşdefteri.
Bu defterlerin onaylı olması ve yasa hükümlerine göre tutulması zorunludur.

Derneğin İç Denetimi :

Madde 29-Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri :

Madde 30-Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Temsilcilik Açma :

Madde 31-Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.

Fesih :

Madde 32- Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri :

Madde 33- Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında tasfiye halinde “Ekonomi Gazetecileri Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

ŞUBELER :

Şubelerin Kuruluşu, Görev ve Yetkileri :

Madde 34- Derneğin, amacının gerçekleşmesini ve İstanbul dışındaki üyeleri arasında sıkı ilişkiler kurulmasını sağlamak için gerekli görülen illerde şubeler açılabilir. Yurt içinde şube açılması ve gerektiğinde kapatılmasına karar verme yetkisi Dernek yönetim kurulu’na aittir. Bir ilde şube açılabilmesi için en az 20 üyenin bulunması gereklidir. Bir şubenin bulunduğu ilde ikinci bir şube açılamaz. Yeni bir şubenin açılmasına karar verilmesi üzerine, Yönetim Kurulu, şubenin açılacağı ilde en az altı aydan beri ikamet eden ve orada çalışan 3 üyeyi, kurucu sıfatıyla yasal işlemleri yapmak üzere görevlendirir. Bu 3 üye, müteşebbis kurul olarak, ilk genel kurul toplantısına kadar şubenin yönetiminden sorumlu olur. Yeni kurulan şubenin, kuruluşunu izleyen iki ay içinde genel kurulunu yapması zorunludur. Yetkili kılınan müteşebbis kurul’un, şubenin açılacağı yerin en büyük mülki amirine yapacağı başvuru yazısında kurucuların adı, soyadı, baba adı, doğum yeri ve yılı, mesleği, ikametgahları ve uyrukları ile şube merkez adreslerinin belirtilmesi gerekir. Başvuru yazısına ayrıca, Dernek tüzüğünden iki adet örnek ile yetki belgelerinin eklenmesi şarttır.

Şubelerin Organları :

Madde 35- Şubelerin organları şunlardır:
1- Şube Genel Kurulu,
2- Şube Yönetim Kurulu,
3- Şube Denetim Kurulu,

Şube Genel Kurulu ve Temsil :

Madde 36- Şube Genel Kurulu, o şubede kayıtlı üyelerin tümünden oluşur.
Şube Genel Kurulu, üç yılda bir Ocak ayı içinde toplanır. Ancak, şubeler olağan genel kurullarını, Dernek Genel Kurulu toplantısından en az 60 gün önce bitirmek zorundadırlar.

Şube Genel Kurulu’nun Görevleri :

Madde 37- Şube Genel Kurulu’nun görevleri şunlardır:
1- Şube yönetim kurulunun üç yıllık çalışma ve hesap raporunu inceleyip ibra etmek,
2- Dernek Yönetim Kurulu’na sunulacak bütçe tasarısını kabul etmek,
3- Dernek Yönetim Kurulu’na karşı sorumlu olacak asil ve yedek üyeleri ile asil ve yedek şube denetçilerini seçmek,

Şube Yönetim Kurulu :

Madde 38- Şube Yönetim Kurulu, şube genel kurulu tarafından 5 asil ve 5 yedek üyeden olmak üzere gizli oyla seçilir. Seçilen Yönetim Kurulu, kendi arasından bir başkan, bir sekreter ve bir de sayman seçer. Dernek Yönetim Kurulu tarafından işten el çektirilen şube yönetim kurulu yerine atanan müteşebbis heyet, en geç 3 ay içinde şube genel kurulunu toplamak zorundadır. Şube yönetim kurulları, tüm çalışmaları ile üstlendikleri görevleri Dernekler Yasası, Dernek Ana Tüzüğü, Dernek Genel Kurulu ve Yönetim Kurulu’nun kararlarına uygun olarak yürütür.

Şube Denetim Kurulu :

Madde 39- Denetim kurulu ise 3 asıl ve 3 yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.

Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şube’de de uygulanır.

Şubelerin Hesapları :

Madde 40- Ekonomi Gazetecileri Derneği, bu ana tüzük hükümleri gereğince tek kasa düzeni içinde çalıştığından, şubeler hesaplarını Dernek Genel Merkezi’ne devretmek zorundadırlar. Ancak, zorunlu ve günlük masraflarının karşılanması için gelirlerinin, Dernek Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği miktarda isabet eden bölümünü avans olarak tutabilirler ve Dernek Yönetim Kurulu’ndan gerektiğinde ayrıca avans isteyebilirler. Şubeler, hesapları ve avansları ile ilgili olarak 2 ayda bir Genel Merkeze bilgi verirler.

KURUCULAR :

Madde 41- Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin kurucuları şunlardır:

Geçici Yönetim Kurulu

Ad-Soyad                       Görevi

1 – Celal Toprak               Başkan

2 – Tamer Coşkun           BaşkanYardımcısı

3 – Sadi Özdemir             Başkan Yardımcısı

4 – İdriz Çokal                  Genel Sekreter

5 – Rahime Baş Uçar       Üye

6 – Necla Dalan                Üye

7 – İsmail Altunsoy         Üye

8- Tahsin Akça                 Üye

9- Faruk Erdem               Üye